سال مار
داستان بلند
۲۰۱۲ 

 

رمان شهرزاد. متن کامل با تصحیحات و بازنگری.

 
تابستان سفید
داستان بلند
۲۰۱۶

 داستان تابستان سفید با ورود هما از سفر نیویورک به فرودگاه مهرآباد در یک روز گرم بیست و هشتم مرداد سال ۱۳۵۳ خورشیدی آغاز می شود ... و

 کنده‌کاری روی باد

 مجموعه هفت داستان کوتاه و دو داستان بلند... 1

بخشی از داستان 

٣٤٥ صفحه

  انتشارات مکیک
۲۰۱۱ - کانادا

Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved