تابستان سفید
داستان بلند
۲۰۱۶

داستان تابستان سفید با ورود هما از سفر نیویورک به فرودگاه مهرآباد در یک روز گرم بیست و هشتم مرداد ۱۳۵۳ خورشیدی آغاز می‌‌شود... و

مرگ قصه
فیلم نامه
۲۰۱۳- کانادا

 فیلمنامه دوزبانه، فارسی و فرانسه، 101 صفحه انتشارات زاگرس، 2013، کانادا

سال مار

داستان بلند

 نتشارات زاگرس، کانادا،۲۰۱۲

کنده کاری روی باد

مجموعه داستان

کنده کاری روی باد مجموعه هفت داستان کوتاه و دو داستان بلند است. چاپ اول، 345 صفحه، انتشارات مکیک- کانادا 2011

شهرزاد

رمان


 کانادا ۲۰۰۲

تابستان سفید 

داستان بلند

 تهران ۱۳۷۸

صندلی خالی‌

داستان بلند

 تهران ۱۳۷۴

دو داستان

داستان بلند

تهران ۱۳۶۷

Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved