تابستان سفید
داستان بلند

چاپ دوم

۲۰۱۶ انتشارات اچ اند اس مدیا 


داستان تابستان سفید با ورود هما از سفر نیویورک به تهران  در یک روز .گرم تابستان ۱۳۵۳ خورشیدی آغاز می‌شود... 

شهرزاد

رمان

چاپ جدید

با تصحیح و بازنگری

در دست انتشار


سال مار
داستان بلند

می‌گویند سال مار، سال اتفاق‌های عجیب و غریب است، وقایع این داستان هم در سال مار می‌گذرد، سالی که بزرگتر‌ها می‌کوشند با کلک‌های کودکانه سر هم را کلاه بگذارند، در این شرایط شایدکودکان بتوانند آن‌ها  را سر عقل بیاورند ...

١١٢صفحه، انتشارات زاگرس- کانادا ٢٠١٢

کنده کاری روی باد

مجموعه داستان

 چاپ اول

٣٤٥صفحه، انتشارات مکیک- کانادا ٢٠١١

دو داستان.

١- غروب شرقی

داستان زندگی حسام، جوانی جستجوگر در عالم اندیشه و هنر در سال‌های بعد از انقلاب مشروطه...

   ٢- سرباز دل

داستان زندگی ایرج، جوانی آزادیخواه و شاعرپیشه در سال‌های قبل از انقلاب مشروطه...

٢٤٨ صفحه، نشر پارسی- تهران ۱۳۶۷ 

صندلی خالی

١- صندلی خالی

گروهی دوستان جوان هنرمند در پاریس دور هم جمع شده‌اند و در  باره  مهاجرت یا ماندن در ایران سال‌های اول انقلاب صحبت می‌کنند...

٢- خواننده اپرا

١٢٨ صفحه، نشر نکته- تهران ۱۳۷۴

شهرزاد

رمان

چاپ اول-دوم

نشر افرا- پگاه- کانادا ۲۰۰۲

 

 تابستان سفید

چاپ اول

۱۳۷۸ تهران- نشر نکته

Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved