تابستان سفید 
داستان بلند - ۲۰۱۶

داستان تابستان سفید با ورود هما از سفر نیویورک به فرودگاه مهرآباد در یک روز گرم بیست و هشتم مرداد سال ۱۳۵۳ خورشیدی آغاز می شود ... و 

سال مار
داستان بلند
کانادا- ۲۰۱۲  

 
 
 

انقلاب ها به داستان های کافکا شباهت دارند

گفت و گوی مهدی مرعشی با عزیز معتضدی رادیو زمانه

Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved