تابستان سفید 
داستان بلند - ۲۰۱۶

داستان تابستان سفید با ورود هما از سفر نیویورک به فرودگاه مهرآباد در یک روز گرم تابستان سال ۱۳۵۳ خورشیدی آغاز می شود ... و 

 

سال مار
داستان بلند
کانادا- ۲۰۱۲  

 
 
 

انقلاب ها به داستان های کافکا شباهت دارند

گفت و گوی مهدی مرعشی با عزیز معتضدی رادیو زمانه

داستان ها حافظه جهان اند

گفت و گوی نیلوفر دُهنی با عزیز معتضدی

هر کسی از ظن خود یار زمان میشود

نگاهی به فیلم نامه مرگ قصه

در گفت و گو با لوون هفتوان

Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved