تابستان سفید 
داستان بلند - ۲۰۱۶

داستان تابستان سفید با ورود هما از سفر نیویورک به تهران در  یک روز گرم تابستان ۱۳۵۳ خورشیدی آغاز می‌شود ... و

 

سال مار
داستان بلند
کانادا- ۲۰۱۲  

می‌گویند سل مار سال اتفاق‌های عجیب و غریب است، این داستان هم در سال مار اتفاق می‌افتد... و

 
 

Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved