کنده‌کاری روی باد

مجموعه داستان 

 در پارک   ٥-  ١٦  

  آخر پاییز   ١٧-٣٨ 

  جمجمه مانی - ٣٩- ٦٢

چنین گفت زرتشت ٦٣- ٨٢ 

پرستو ٨٣- ١١٢

 زن حامله روی درخت  ١١٣- ١٤٦ 

 سمینار روی عرشه کشتی  ٢٣٠ - ١٤٧ات مکیکد

  اول تابستان  ٢٣١- ٢٧٦ 

کنده‌کاری روی باد  ٢٧٧-٣٤٤  

کنده‌کاری روی باد

٣٤٥ صفحه-

 اانتشارات مکیک- کانادا

 
 

Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved