غروب شرقی

بخشی از داستان


Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved