چند سالی بود در نظر داشتم رمان شهرزاد را با تصحیحات و کمی بازنگری تجدید چاپ کنم. روزی از این تصمیم با دوستی صحبت کردم. پرسید چقدر کار می‌برد، گفتم احتمالاً دو سه ماه. تردید داشت، گفت فکر می‌کند وقت بیشتری می‌برد. مشغول کار شدم، نه تمام وقت، بلکه در میان کارهای دیگر و به این ترتیب حدود سه سال بر سر این کار  گذشت.  1

چاپ جدید

در دست انتشار 

Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved