عزیز معتضدی

دو داستان

7- 144................................................................................................................... غروب شرقی

147- 248.................................................................................................................. سرباز دل

 1367نشر پارسی- تهران


Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved