مدتی بود این خانه نیاز به نوسازی داشت. شرکت‌های خدمات خانه‌های مجازی فرقی میان عمارت اعیانی انتفاعی با مکانی برای چند قصه و داستان غیرانتفاعی نمی‌گذاشتند، صورتحساب همان بود. در این ایام خانه‌نشینی اجباری جهانی به دوستان متوسل شدم، هر که دانشی داشت در طبق اخلاص گذاشت، از همه این دوستان، بخصوص دوست معمار نرم‌افزار هنرمندی که نقش عمده در نوسازی و رفع مشکلات فنی این خانه داشت سپاسگزارم. کاستی‌هایی هنوز هست که امیدوارم  به تدریج همراه انتشار مطالب تازه برطرف شود.

عزیز معتضدی

 بهار ٢٠ ٢٠ 


Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved