تولستوی و موسیقی جاز

جشنواره جاز مونترال ساعت هفت بعد از ظهر اول ژوییه امسال در کلاب سودا میزبان تولستوی بود!

نویسنده جنگ و صلح؟ آنا کارنینا؟

نه، این یکی دختری ست از نواده های او: ویکتوریا تولستوی؛ خوانندهً جاز، که با دو آلبوم اخیرش بعد از ده سال کار در عرصهً این هنر  اوج تازه ای را تجربه می کند .

استعداد ویکتوریا واقعی ست. چهره های سرشناس جاز معاصر، کسانی مثل اسبیورن سونسون، و نیل لاندگرن صرفأ به اعتبار نام یک نویسندهً بزرگ به همکاری با ویکتوریا تولستوی ترغیب نشده اند. ویکتوریا با مک کوی تاینر، پیانیست جان کالترین بزرگ هم سابقهً همکاری دارد. سونسون پیانیست نسل تازهً مکتب جاز اروپایی همکار و تهیه کنندهً یکی از آلبومهای اولیهً اوست.  ویکتوریا در آلبوم تازه اش به نام "قلب سوۀدی من" با آهنگسازان محلی جاز این کشور همکاری کرده است.

موسیقی جاز