سینما برای خواندن

 مرگ قصه

فیلم نامه به زبان فارسی و فرانسه

 در دست انتشار


• رویا

برداشت آزاد از داستان کشتی عروس نوشته غزاله علیزاده

بخشی از فیلمنامه