مرگ قصه                
                فیلم نامه
2013- انتشارات زاگرس- کانادا


             سال مار
                                 داستان بلند   د
                     انتشارات زاگرس- کانادا- 2012


کنده کاری  روی  باد
        مجموعه داستان

انتشارات مکیک- کانادا- 2012

 
  

شهرزاد

انتشارات پگاه- کانادا،2002

 

تابستان سفید

کتاب سیامک- تهران،1378

 

صندلی خالی

نشر نکته- تهران،1374

 

دو داستان

نشر پارسی- تهران،1367